ZÁKLADNÍ ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) společnosti IS STAR s.r.o, IČ: 273 14 588, se sídlem Bavorská 856/14, Stodůlky, 155 00 Praha 5 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C vložka 182722 (dále jen „Správce“) jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Cílem těchto Zásad je poskytnout subjektům osobních údajů základní informace ohledně zpracování osobních údajů.

Konkrétní informace a podrobnosti k jednotlivému zpracování Vašich osobních údajů poskytujeme vždy při konkrétním sběru Vašich osobních údajů, pokud to zákon vyžaduje. V případě, že se tyto konkrétní informace anebo podrobnosti liší od informací v tomto dokumentu, mají tyto konkrétní informace anebo podrobnosti přednost před těmito zásadami ochrany osobních údajů.

OSOBNÍ ÚDAJE

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je Správce schopný identifikovat. V souvislosti s provozem závodu Správce může ze strany Správce dojít ke zpracování zejména následujících kategorií osobních údajů:
 

Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje:

 1. akademický titul
 2. jméno a příjmení
 3. název obchodní firmy
 4. rodné číslo, nebo datum narození
 5. IČO, DIČ
 6. adresa trvalého pobytu
 7. adresa sídla nebo místa podnikání
 8. fakturační adresa
 9. adresa zaměstnavatele
 10. identifikační údaje zástupce smluvního partnera nebo kontaktní osoby, kterou určí
 11. pracovní pozice
 12. identifikační údaje zmocněnce
 13. bankovní spojení
 14. podpis
 15. jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, telefon, email, adresa zaměstnavatele, číslo osobních dokladů

 

Kontaktní údaje

 1. kontaktní telefonní číslo
 2. kontaktní email
 3. doručovací adresa

 

Údaje o odebíraných/poskytovaných službách, využívání služeb, zakoupeném/dodaném zboží a údaje o stavu závazků a pohledávek

 1. druh a specifikace poskytované služby nebo zboží
 2. objem poskytnutých služeb/zboží a jejich cena
 3. informace o stavu sluhů, pohledávek, platební morálce

 

Údaje z komunikace mezi Správcem a subjektem

Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb a zboží Správcem a zákazníkem, dodavatelem, jiným smluvním partnerem, případně s jejich kontaktní osobou. Jedná se o zápisy osobní komunikace a dále o písemnou a elektronickou komunikaci.

Údaje zpracovávané na základě souhlasu

Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy, k plnění zákonných povinností ani na ochranu oprávněných zájmů Správce, ale jejich zpracování umožní Správci zlepšovat služby a produkty, zaměřit se na to, co smluvní partnery opravdu zajímá, a případně je informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti uvedenou v daném souhlasu. Jedná se zejména o:
 

 1. údaje o využívání produktů, výhod a bonusů a typovém chování smluvních partnerů (jsou zpracovány u odběratelů Správce na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely)
 2. kontaktní údaje v případě, že se nejedná o zákazníka Správce (jsou zpracovány na základě souhlasu s marketingovým oslovením)

 

ÚČELY, PRÁVNÍ ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ A DOBY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány vždy na základě relevantního právního základu podle GDPR a v rozsahu nezbytném pro účel jejich zpracování. Níže uvádíme, které Vaše osobní údaje zpracováváme na základě kterého právního základu, za jakým účelem a po jakou dobu.

Správce zpracovává Osobní údaje zejména pro následující účely:
 

 1. Pro účely splnění zákonných povinností – např. bezpečnostní předpisy, pracovně právní předpisy
 2. zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi Správcem a Subjektem nebo jejich zaměstnavatelem
 3. K ochraně svých oprávněných zájmů, kterým je řádné a včasné plnění dohodnutého smluvního závazku mezi Správcem a Subjektem nebo jeho zaměstnavatelem, plnění zákonných povinností, které Správci ze smluvního vztahu mezi ním a Subjektem nebo jeho zaměstnavatelem vyplývají, ochrana reputace Správce a ochrana majetkových zájmů Správce pro případné soudní či jiné spory
 4. K marketingovým účelům, včetně PR aktivit, aby Správce co nejlépe přizpůsobil nabídku svých produktů a služeb a obchodních sdělení ohledně nich potřebám Subjektů nebo jejich zaměstnavatele

 

SDÍLENÍ A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ)

Správce předává osobní údaje orgánům dohledu a dalším státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv Správce.

Správce může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje sám Správce.

Se souhlasem subjektu údajů nebo na jeho příkaz mohou být osobní údaje poskytnuty i dalším subjektům. Správce při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od Správce, mají postavení zpracovatelů, případně dalších zpracovatelů osobních údajů, a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od Správce a nesmí je využít jinak. Jde zejména o vymáhání dlužných pohledávek, činnost znalců, advokátů, auditorů, správu IT systémů, internetovou reklamu nebo obchodní zastoupení.

Každý takový subjekt pečlivě vybíráme a s každým uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů dle čl. 28 GDPR, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie, dochází vždy v souladu s platnou legislativou, zejména v čl. 45 až 49 GDPR.

 

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZABEZPEČENÍ DAT

Správce zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Správce vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních, tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

Přijímáme vhodná bezpečnostní opatření (zejména technická a organizační), abychom ochránili Vaše osobní údaje před jakoukoli náhodnou ztrátou, zničením, zneužitím, poškozením a neoprávněným nebo nezákonným přístupem. Přijatá technická a organizační opatření pro zabezpečení osobních údajů jsou popsána v interní legislativě Správce.

Upozorňujeme Vás však, že u žádného přenosu dat prostřednictvím internetu nebo technologií pro ukládání dat nelze zaručit 100% bezpečnost.

INFORMACE O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Podle nařízení náleží každému subjektu údajů, tj. každé fyzické osobě, níže popsaná práva. Subjekt údajů je oprávněn uplatňovat tato svá práva u Správce za předpokladu, že prokáže Správci svou totožnost.

Jednotlivá práva můžete uplatnit zasláním žádosti elektronicky nebo v listinné podobě.

 Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytuje Správce bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, je Správce oprávněn si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací. V případě opakovaného uplatnění žádosti poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si Správce vyhrazuje právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

 Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám Správce poskytne co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. Lhůtu je Správce oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva měsíce. O prodloužení včetně uvedení důvodů Vás bude Správce informovat.

Při uplatnění své žádosti budete požádáni o poskytnutí některých identifikačních informací, na jejichž základě jsem schopní Vás identifikovat. Poskytnutí takových údajů je nezbytné pro ověření, zda byl příslušný požadavek zaslán Vámi a zda Vás dokážeme na základě Vámi poskytnutých informací identifikovat.

Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů

Jste oprávněn/a od Správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od Správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích Správce, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných Správcích, o výčtu Vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.

Pokud Správce hodlá dále Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne Vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace.

Informace Vám poskytované v rámci uplatnění tohoto práva jsou obsaženy již v těchto Zásadách, to Vám však nebrání, abyste si o ně požádali znovu.

 

Právo na přístup k osobním údajům

Jste oprávněn/a od Správce požadovat informaci, zda jsou Vaše osobní údaje jsou zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o Vašich právech (práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace.

Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na opravu

Pokud došlo na Vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od Správce požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů.

 Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz

V určitých stanovených případech máte právo požadovat, aby Správce Vaše osobní údaje vymazal.

Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit.

Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes Vaše právo na výmaz může mít Správce povinnost či oprávněný zájem si Vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Právo na omezení zpracování

Správce zpracovává Vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že Správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, můžete podat žádost, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány.

Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, aby Správce poskytl Vaše osobní údaje jinému Správci, resp. jiné společnosti, předá Správce Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, Vámi určenému subjektu, pokud mu v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že Správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou Správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely nebo pro účely vědeckého či historického významu), můžete se na Správce obrátit a požádat jej o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.

Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování.

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https:/www.uoou.cz/ .

Právo odvolat souhlas

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, a to vyplněním formuláře, zasláním odvolání na adresu sídla Správce nebo pomocí linku v e-mailové komunikaci.

AUTOMATICKÉ VYHODNOCOVÁNÍ A PROFILOVÁNÍ

Osobní údaje mohou být automaticky vyhodnocovány, a případně být využívány k profilaci nebo automatickému rozhodování Správce.

AKTUALIZACE ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto Zásady mohou být průběžně upravovány či aktualizovány. Jakékoliv změny těchto Zásad ochrany osobních údajů se stanou účinnými po zveřejnění aktualizovaných Zásad ochrany osobních údajů na internetových stránkách Správce.

Aktuality

28.1.2021 -  AKCE - postroj MSA V-Form - 490,- CZK bez DPH / ks - 

Celotělový zachycovací postroj V-Form za bezkonkurenční cenu

24.11.2020 -  !!! AKCE !!! - 

Nejúčinější ochrana dýchacích cest před viry

18.3.2020 -  AlphaTec - 

VĚTŠÍ JEDNODUCHOST ZNAMENÁ  CHYTŘEJŠÍ ŘEŠENÍ. CHYTŘEJŠÍ ŘEŠENÍ ZAJISTÍ VĚTŠÍ BEZPEČNOST.

Areál Unipetrol RPA s.r.o
Stavba 2826, DS 18
Záluží - Litvínov 1
PSČ 436 70
+420 734 837 032
+420 603 148 077
infosdt@isstar.cz

Abychom Vám mohli nabídnout kvalitní služby a pokročilé funkce, využíváme cookies. Prohlížením tohoto webu s tímto souhlasíte.
Rozumím
x